Het INTERREG-VA-project youRegion heeft als voornaamste doel om de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de Euregio Maas-Rijn (EMR) beter te laten functioneren om uiteindelijk te komen tot een 360° arbeidsmarkt die niet wordt belemmerd door het bestaan van grenzen en een perifere ligging vanuit nationaal perspectief.


Door demografische ontwikkelingen en bestaande belemmeringen is het steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden. De actieve beroepsbevolking wordt steeds ouder (vergrijzing), terwijl het geboortecijfer daalt (ontgroening). Daarnaast trekken veel hoogopgeleiden weg uit de grensregio’s (braindrain), vaak ten gunste van de nationale centra. Dit terwijl de euregio als geheel zeer centraal in Europa gelegen is en veel te bieden heeft. Het project youRegion wil dan ook een effectieve bijdrage leveren aan het behouden en aantrekken van geschoolde arbeidskrachten.

Enerzijds wil het project bestaande advies- en bemiddelingsdiensten beter op elkaar afstemmen, centraal coördineren en zo mogelijk nog uitbreiden. Het is de bedoeling dat met deze gezamenlijke euregionale aanpak one-stop-shops ontstaan, waar burgers, (potentiele) grenspendelaars en hun partners alsmede werkgevers terecht kunnen voor advies en begeleiding, ook voor zelfstandigen en mensen met a-typische beroepen. Eén van de concrete doelstellingen is de vestiging van een Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) in Eupen naar voorbeeld van de succesvolle SGA’s in Maastricht en Aachen/Eurode.

Anderzijds streeft het project naar de ontwikkeling van een Euregionale welkomstcultuur om met name hoogopgeleide nieuwkomers aan te trekken en voor de lange termijn te behouden. Een gezamenlijke euregionale marketingstrategie kan de EMR op de kaart te zetten als internationale top-technologische regio waar het aangenaam werken en wonen is, hetgeen ook bijdraagt aan een positief vestigingsklimaat. In dat kader zullen de bestaande welkomst- en informatiediensten voor hoogopgeleide nieuwkomers in kaart gebracht worden en meer op elkaar afgestemd worden. In de Belgische provincie Limburg zal naar voorbeeld van de nieuwkomercentra in Maastricht en Aken een newcomer center worden opgericht.
Het project loopt van juni 2018 tot en met mei 2021. De totale subsidiabele kosten bedragen € 3.087.814,63.