Voor werkgevers kan het financieel heel aantrekkelijk zijn om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Er zijn talloze subsidies en financiële regelingen om mogelijke risico’s of extra kosten te dekken en een eventueel lagere arbeidsproductiviteit te compenseren. Uw werkgeversadviseur bij het WSP Westelijke Mijnstreek kan u precies vertellen voor welke van onderstaande regelingen u in aanmerking komt. 

Werkgeversvoorzieningen t.b.v. WSP Westelijke Mijnstreek

Proefplaatsing

U kunt het Werkgeversservicepunt Westelijke Mijnstreek (WSP WM) toestemming vragen voor een proefplaatsing voor de duur van minimaal 1 en maximaal 3 maanden. De werknemer werkt dan bij u zonder dat u loon hoeft te betalen. De werknemer behoudt zijn/haar uitkering. Tijdens de proefplaatsing bepaalt u in overleg met de contactpersoon van het WSP WM of de werknemer geschikt is voor de functie.

Werkervaringsplek

De werkervaringsplek (WEP) is bedoeld voor het opdoen van werkervaring bij een werkgever met behoud van uitkering. De WEP moet bijdragen aan het verkrijgen van een positieve werkhouding dan wel het leren functioneren in een arbeidsrelatie. De WEP moet bijdragen aan de ontwikkeling van de kandidaat en kan gecombineerd worden met scholing/training.

De duur van de WEP bedraagt 3 maanden en kan overeenkomstig eenmalig met 3 maanden verlengd worden.

Loonkostensubsidie

De loonkostensubsidie compenseert de werkgever bij werknemers die een arbeidsbeperking hebben. Bij deze werknemers is er sprake van verminderde productiviteit. De loonkostensubsidie die een werkgever krijgt, is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde van de werknemer.

Eenmalige werkgeverssubsidie

Met behulp van de eenmalige werkgeverssubsidie kunnen de laatste drempels worden weggenomen om een werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De hoogte van de subsidie bedraagt 15% van het van toepassing zijnde bruto wettelijk minimumloon, met een maximumduur van 1 jaar.

Jobcoaching

De jobcoach helpt werknemers bij het inwerken. Hij/zij maakt een plan van aanpak om aan ontwikkeldoelen te werken en het werk te leren. De jobcoach begeleidt de werknemer ook op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagde coachingperiode kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er probleem ontstaat of als er nog knelpunten zijn.

Jobcoaching kan ingezet worden vanuit de gemeente of onder voorwaarden bekostigd worden vanuit de gemeente als u zelf jobcoaching inhouse heeft.

Lage-inkomensvoordeel

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon (uurloon tussen 100% en 125% van het bruto minimumloon). Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. De Belastingdienst keert op basis van gegevens van het UWV de LIV vergoeding uit.

Loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die een van onderstaande werknemers in dienst hebben:

* Een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder;

* Een arbeidsgehandicapte werknemer;

* Een werknemer uit de doelgroep van de banenafspraak/Scholings belemmerden;

* Een arbeidsgehandicapte werknemer die wordt herplaatst.

De Belastingdienst keert op basis van gegevens van het UWV de LKV vergoeding uit.

No-risk polis

Wanneer u een medewerker in dienst neemt vanuit het doelgroepregister, heeft u recht op een no-riskpolis. Deze wordt namens de gemeenten uitgevoerd door het UWV. Met deze no-risk polis bent u niet verplicht om loon door te betalen bij ziekte. 

Als uw werknemer met een no-riskpolis ziek wordt, vraagt u een Ziektewet-uitkering aan bij het UWV. U betaalt zijn loon door en verrekent de uitkering daarmee. Op het moment dat uw

werknemer ziek wordt, geeft u op het formulier aan dat voor hem de no-riskpolis geldt. Het UWV beoordeelt dan of u op basis van de no-riskpolis een Ziektewet-uitkering kan krijgen.

U behoudt als werkgever de re-integratieverantwoordelijkheid op grond van de Wet Poortwachter, zolang het dienstverband loopt.

De loonkostensubsidie wordt gedurende de ziekteperiode stopgezet, omdat u dan al een

tegemoetkoming in de kosten ontvangt vanuit de no-riskpolis.